Otcovství je jednou z nejdůležitějších a nejnáročnějších rolí v životě muže. Otcové mají velký vliv na rozvoj a pohodu svých dětí, a to jak přímo, tak nepřímo. Proto je důležité,  usilovali o to, aby byli co nejlepšími možnými otci, V tomto článku vám nabízím 7 tipů, jak zlepšit vaše otcovské dovednosti a posílit vztahovou vazbu s vašimi dětmi.

1. Uvědomte si svůj význam jako otce

Prvním krokem k lepšímu otcovství je uvědomit si, jak moc jste důležití pro vaše děti. Studie ukazují, že citliví, podporující a zapojení otcové přispívají k fyzickému, kognitivnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji dětí. Otcové také ovlivňují pohodu dětí nepřímo prostřednictvím svého vztahu k matce dítěte. Konflikt mezi rodiči je škodlivý pro děti, zatímco podporující spolurodičovství je spojeno s lepší seberegulací a menšími problémy s chováním u dětí. Rodiny fungují jako celé systémy, nikoli jen jako izolované dvojce rodič-dítě.

 

2. Vybudujte si dobré návyky v otcovství

Otcovství není jen o velkých gestech a zvláštních příležitostech. Je to také o každodenních rutinách a malých změnách, které mohou mít dlouhodobé účinky. Návyky jsou zásadní pro otcovství, protože vám pomáhají vytvořit konzistentní a předvídatelné prostředí pro vaše děti, které jim dodává pocit bezpečí a důvěry. Návyky také ovlivňují váš osobní rozvoj a pohodu, což se odráží na vašem rodičovství.

Dětem prospívá když:
 • Když s nimi trávíte kvalitní čas. To znamená být s nimi plně přítomný, naslouchat jim, hrát si s nimi, učit je a podporovat je. Kvalitní čas s vašimi dětmi vám pomůže posílit váš vztah, poznat se lépe a ovlivnit pozitivní vývoj.
 • Jste dobrým příkladem. Vaše děti se učí od toho, co děláte, ne od toho, co říkáte. Proto je důležité, abyste byli dobrým příkladem pro vaše děti v tom, jak se chováte, jak jednáte s ostatními, jak řešíte problémy, jak se staráte o sebe a jak se vyrovnáváte s emocemi. 
 • Pravidelně si povídáte. Komunikace je klíčem k efektivnímu rodičovství. Pomáhá vám porozumět potřebám, pocitům, myšlenkám a zájmům vašich dětí, a také jim pomáhá porozumět vám. Měli byste se snažit pravidelně mluvit s vašimi dětmi, a to nejen o praktických záležitostech, ale také o jejich zkušenostech, názorech, snech a obavách. Měli byste také být otevření a upřímní a vytvářet atmosféru důvěry a respektu.
 • Děláte taky chyby. Chyby jsou nedílnou současní vývoje dítěte. Rodiče se také učí a dělají chyby. Nejde se jim vyhnout. Ukažte to i svým dětem. Chyby jsou těžké, zabolí, ale jsou nutné a důležité k tomu abychom se posouvali. 

3. Jednejte záměrně a zodpovědně

Otcovství není něco, co se děje náhodou a neděje a se jen v jednom okamžiku. Je to něco, co vyžaduje rozvahu, záměr a zodpovědnost. Jakým otcem chcete být otcem? Co chcete dosáhnout ve vztahu k vašim dětem? Čím pro ně chcete být? Odpovědi vám pomohou stanovit si cíle a kroky, které vám pomohou naplnit vaši vizi. Záměrné a zodpovědné jednání je klíčem k úspěšnému otcovství.

 • Stanovte si cíle a závazky. Cíle jsou to, co chcete dosáhnout ve vztahu k vašim dětmi, jako je například zlepšení jejich akademického výkonu, podpora jejich zájmů nebo posílení jejich sebevědomí. Kroky jsou to, co uděláte, abyste dosáhli svých cílů, jako je například trávit více času s vašimi dětmi, pomáhat jim s domácími úkoly nebo chválit je za jejich úsilí. Můžete si stanovit SMART cíle (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené) a závazky, které jsou konkrétní, realistické a pravidelné.
 • Sledujte a hodnoťte svůj pokrok. Zkuste sledovat a hodnotit svůj pokrok. To vám pomůže zjistit, co funguje a co ne, a co potřebujete změnit nebo zlepšit. Sdílejte to s druhým rodičem nebo přímo s dětmi.
 • Buďte flexibilní a přizpůsobiví. Otcovství je dynamický a neustále se měnící proces, který vyžaduje, abyste byli flexibilní a přizpůsobiví v závislosti na situaci, věku, osobnosti a potřebách vašich dětí. Nelze očekávat, že budete používat stejný styl a strategie rodičovství pro všechny vaše děti nebo pro všechny fáze jejich života. Je nutné se přizpůsobit změnám a výzvám, které přináší otcovství, a být ochotni se učit a růst jako otec.

4. Využijte své osobní a vnější sítě

Otcovství není něco, co byste měli dělat sami. Je to něco, co vyžaduje podporu, spolupráci a sdílení zkušeností s ostatními. Využití vašich osobních a vnějších sítí vám může pomoci posílit a zlepšit vaše dovednosti a praxi. Vaše osobní síť zahrnuje vaši rodinu, přátele, kolegy a další lidi, kteří jsou pro vás důležití a kteří vás znají dobře. Vaše vnější síť zahrnuje profesionální služby, komunitní organizace, online zdroje a další lidi, kteří vám mohou poskytnout informace, poradenství, pomoc nebo inspiraci.

5. Nabízejte životní dovednosti a principy

Jednou z vašich rolí jako otce je učit vaše děti životní dovednosti a principy, které jim pomohou růst a uspět v životě. Životní dovednosti jsou praktické a sociální dovednosti, které umožňují lidem efektivně řešit problémy, rozhodovat se, spolupracovat s ostatními a dosahovat svých cílů.

Některé příklady životních dovedností jsou například kritické myšlení, tvůrčí myšlení, komunikace, spolupráce, seberegulace, emocionální inteligence, digitální gramotnost, finanční gramotnost a podnikavost. Principy jsou základní hodnoty a přesvědčení, které určují, jak se lidé chovají, jednají a žijí.Některé příklady principů jsou například čestnost, spravedlnost, laskavost, odvaha, odpovědnost, respekt a sebeúcta.

 • Ukažte jim, jak to děláte. Nejlepším způsobem, jak učit vaše děti životní dovednosti a principy, je být jejich rolím modelem. To znamená, že byste měli používat a projevovat tyto dovednosti a principy ve vašem každodenním životě, ať už je to v práci, doma, ve společnosti nebo v osobních záležitostech. Vaše děti se budou učit z vašeho příkladu a budou vás napodobovat. Například, pokud chcete učit děti finanční gramotnosti, můžete jim ukázat, jak si plánujete rozpočet, jak šetříte peníze, jak nakupujete chytře, jak investujete nebo jak podporujete charitu.
 • Vysvětlete jim, proč je to důležité. Kromě toho, že jim ukážete, jak to děláte, byste jim měli také vysvětlit, proč je to důležité. To znamená, že byste měli používat jednoduchý a srozumitelný jazyk, abyste jim vysvětlili, jaké jsou výhody, hodnoty a důsledky používání a projevování těchto dovedností a principů. To jim pomůže pochopit smysl a účel toho, co je učíte, a motivovat je k tomu, aby to aplikovali v praxi. Například, pokud chcete učit vaše děti emocionální inteligenci, můžete jim vysvětlit, jak jim to pomůže rozpoznat, vyjádřit a regulovat své emoce, jak jim to pomůže lépe porozumět a komunikovat s ostatními, a jak jim to pomůže zvládat stres a konflikty.
 • Použijte vhodné metody a techniky. Různé životní dovednosti a principy vyžadují různé metody a techniky, jak je učit a komunikovat. Musíte si vybrat ty, které jsou vhodné pro věk, osobnost, úroveň a zájem vašich dětí. Některé příklady metod a technik, které můžete použít, jsou například hry, příběhy, písničky, básně, hádanky, experimenty, projekty, role-play, diskuse, otázky, zpětná vazba

6. Maximálně využijte momenty s dětmi

Otcovství není jen o plánování a organizaci. Je to také o spontaneitě a improvizaci. Někdy se vám mohou naskytnout příležitosti, kdy můžete trávit čas s vašimi dětmi, učit je něco nového, podělit se s nimi o něco zajímavého, nebo je prostě obejmout a říct jim, že je máte rádi. Tyto příležitosti se mohou objevit kdykoli a kdekoli, ať už je to v autě, v obchodě, v parku, v kuchyni, nebo v posteli. Tyto momenty jsou cenné, protože vám pomáhají utužit vaši vazbu s vašimi dětmi a pozitivně ovlivnit jejich růst.

 • Buďte pozorní a vnímaví, k tomu, co se děje kolem vás, a k tomu, co vaše děti dělají, říkají, cítí nebo potřebují. Pokud to jde  odložte své vlastní záležitosti, starosti nebo rozptýlení a soustředit se na vaše děti a jejich situaci. Nemáte nic cennějšího než je.
 • Buďte kreativní a flexibilní, v tom, jak se zapojujete do interakce s vašimi dětmi, a jak jim poskytujete zábavu, učení, podporu nebo lásku. Využijte toho, co máte k dispozici, ať už je to čas, prostor, materiál, nebo téma. Přizpůsobit se náladě, zájmu, tempu a stylu vašich dětí. Improvizujte, experimentujte a překvapujte (je i sebe).

7. Chápejte otcovství jako celoživotní závazek

Otcovství není jen o tom, že jste biologickým nebo právním otcem dítěte. Je to o tom, že jste emocionálně, mentálně a duchovně přítomný a zapojený do života dítěte. Otcovství je celoživotní závazek, který vyžaduje, abyste byli neustále připraveni a ochotni podporovat, chránit, vychovávat, učit a milovat vaše děti, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, osobnost, výkon nebo chování. Otcovství je také o tom, že jste schopni uznat, ocenit a oslavovat jedinečnost, rozmanitost a potenciál vašich dětí, a povzbuzovat je k tomu, aby byly tím, kým chtějí být.

 • Buďte konzistentní a spolehlivý ve svém rodičovství. Dodržujte své slovo, a své závazky, když to někdy nepůjde, omluvte se. Respektujte své hranice, dodržujte vaše pravidla, když to někdy nepůjde vysvětlete proč. Pomůže to vytvořit důvěru, respekt a bezpečí mezi vámi a vašimi dětmi, a také jim pomůže rozvíjet sebedisciplínu, sebeúctu a sebedůvěru.
 • Buďte citlivý a empatický rodič. Pokoušejte se  rozpoznat, porozumět a reagovat na potřeby, pocity, myšlenky a zájmy vašich dětí, a také jim pomáhejte vyjádřit a regulovat jejich emoce. To vám pomůže vytvořit blízkost, porozumění a soucit mezi vámi a vašimi dětmi, a také jim pomůže rozvíjet emocionální inteligenci, sociální dovednosti a morální uvědomění. Hlavně nezapomínejte na emoce a potřeby táty vašeho dítěte.

Otcovství je jednou z nejodměňujících a nejvýznamnějších rolí v životě muže. Je to také jednou z nejtěžších a nejkomplexnějších rolí, která vyžaduje mnoho dovedností, znalostí, zodpovědnosti a lásky. Otcovství je cesta, nikoli cíl.